Menu
Your Cart
Σας καλωσορίζουμε στο ανανεωμένο μας κατάστημα, με μεγαλύτερη ποικιλία και καλύτερες τιμές

Γενικοί όροι

Γενικοί όροι

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΓΟΡΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Οι αγορές στο ηλεκτρονικό κατάστημα clickandbuild.gr μπορούν να γίνουν μετά από σύνδεση του χρήστη στην ομώνυμη ιστοσελίδα. Στην ιστοσελίδα αυτή παρουσιάζονται τα προς πώληση προϊόντα με την κατά το δυνατόν καλύτερη περιγραφή των χαρακτηριστικών τους, εμπορική ονομασία, κατασκευαστής, φωτογραφία, ποσότητα συσκευασίας, κ.λπ. ώστε ο ενδιαφερόμενος αγοραστής να έχει πλήρη εικόνα τους. Στην περίπτωση που ο αγοραστής αποφασίσει να προχωρήσει στην παραγγελία κάποιου ή κάποιων προϊόντων, θα καθοδηγηθεί ηλεκτρονικά στη διαδικασία παραγγελίας, θα του γνωστοποιηθεί το τελικό κόστος, οι όροι και ο χρόνος παράδοσης. Εφόσον συμφωνεί, θα καθοδηγηθεί ηλεκτρονικά στη διαδικασία πληρωμής της παραγγελίας και αποδοχής της από την εταιρεία σύμφωνα με τους λοιπούς όρους του παρόντος.

ΤΙΜΕΣ ΠΩΛΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

Στις τιμές που αναγράφονται δίπλα από κάθε προϊόν ως τελική τιμή περιλαμβάνεται και ο εκάστοτε νόμιμος ΦΠΑ εκτός των περιπτώσεων όπου αυτό αναφέρεται σαφώς. Στις αναγραφόμενες τιμές δεν περιλαμβάνεται το κόστος αποστολής. Το συνολικό κόστος (συμπεριλαμβανομένων των εξόδων αποστολής) επιβεβαιώνεται κατά την ολοκλήρωση της παραγγελίας.

ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ

Η εταιρεία δεν ευθύνεται για καθυστερήσεις στην εκτέλεση παραγγελίας (συμπεριλαμβανομένης της παράδοσης) που οφείλονται σε περιπτώσεις που δεν μπορούν να αποδοθούν σε υπαιτιότητα της εταιρείας ή οφείλονται σε ανωτέρα βία και σε τέτοιες περιπτώσεις θα δικαιούται την αναγκαία παράταση του χρόνου για την εκτέλεση της παραγγελίας άνευ οικονομικών επιβαρύνσεων ή ρήτρας. Ενδεικτικά παραδείγματα μπορεί να είναι απεργίες, τρομοκρατικές ενέργειες, πόλεμος, προβλήματα των προμηθευτών/μεταφοράς/παραγωγής, διακυμάνσεις των συναλλαγματικών ισοτιμιών, κυβερνητικές ή νομοθετικές πράξεις, κεφαλαιακοί έλεγχοι, ακούσια παρεμπόδιση εισαγωγών, φυσικές καταστροφές, κ.λπ. Εάν τέτοια περιστατικά διαρκέσουν πλέον των 2 μηνών, η παρούσα Σύμβαση μπορεί να καταγγελθεί από οποιονδήποτε συμβαλλόμενο χωρίς αποζημίωση.

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ/ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗ

Εκτός εάν ισχύουν οι εξαιρέσεις που προβλέπονται στο άρθρο 3ιβ του Ν. 2251/1994 όπως ισχύει τροποποιηθείς, ο καταναλωτής διαθέτει προθεσμία 14 ημερολογιακών ημερών για να υπαναχωρήσει από την εξ αποστάσεως σύμβαση ή τη σύμβαση εκτός εμπορικού καταστήματος χωρίς να αναφέρει τους λόγους και χωρίς καμία επιβάρυνση πέρα από τις προβλεπόμενες στο άρθρο 3θ παράγραφος 2 και στο άρθρο 3ι.του ίδιου νόμου. Με την επιφύλαξη του άρθρου 3στ, η προβλεπόμενη στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου προθεσμία υπαναχώρησης λήγει 14 ημερολογιακές ημέρες:

-- από την ημέρα κατά την οποία ο καταναλωτής ή ένα τρίτο μέρος το οποίο υποδεικνύεται από αυτόν, διαφορετικό από τον μεταφορέα, αποκτά τη φυσική κατοχή των αγαθών,

-- ή από την ημέρα κατά την οποία ο καταναλωτής ή ένα τρίτο μέρος το οποίο υποδεικνύεται από αυτόν, διαφορετικό από τον μεταφορέα, αποκτά τη φυσική κατοχή του τελευταίου αγαθού, σε περίπτωση πολλών αγαθών παραγγελθέντων από τον καταναλωτή με μια παραγγελία και παραδιδόμενων χωριστά,

-- ή από την ημέρα κατά την οποία ο καταναλωτής ή ένα τρίτο μέρος το οποίο υποδεικνύεται από αυτόν, διαφορετικό από τον μεταφορέα, αποκτά τη φυσική κατοχή της τελευταίας παρτίδας ή του τελευταίου τεμαχίου, σε περίπτωση παράδοσης αγαθού αποτελούμενου από πολλές παρτίδες ή πολλά τεμάχια,

-ή από την ημέρα κατά την οποία ο καταναλωτής ή ένα τρίτο μέρος το οποίο υποδεικνύεται από αυτόν, διαφορετικό από τον μεταφορέα, αποκτά τη φυσική κατοχή του πρώτου αγαθού, σε περίπτωση σύμβασης τακτικής παράδοσης αγαθών σε καθορισμένη χρονική περίοδο.

Τα συμβαλλόμενα μέρη μπορούν, εάν το επιθυμούν, να εκτελέσουν τις συμβατικές υποχρεώσεις τους κατά τη διάρκεια της περιόδου υπαναχώρησης. Το δικαίωμα υπαναχώρησης ασκείται εγγράφως μέσω της φόρμας επικοινωνίας εντός της νόμιμης προθεσμίας και των οικείων διατάξεων.

Σε αυτή την περίπτωση, η εταιρεία κοινοποιεί αμελλητί στον καταναλωτή επιβεβαίωση παραλαβής αυτής της υπαναχώρησης πάνω σε σταθερό μέσο. Ο καταναλωτής υποχρεούται να επιστρέψει το προϊόν ανέπαφο στην άριστη κατάσταση στην οποία του παραδόθηκε μαζί με τα απαραίτητα νομιμοποιητικά έγγραφα και τις αποδείξεις παραλαβής. Η εμπρόθεσμη επιστροφή πρέπει να αποδεικνύεται με σαφή και μη αμφισβητήσιμη έγγραφη απόδειξη παράδοσης στο clickandbuild.gr του επιστρεφόμενου προϊόντος.

Ο καταναλωτής βαρύνεται με τα έξοδα επιστροφής και με τυχόν απομείωση της αξίας του προϊόντος για τη διαπίστωση της οποίας η εταιρεία ρητώς επιφυλάσσεται μέχρι την παραλαβή από αυτή του επιστρεφόμενου εμπορεύματος. Εφόσον παραληφθεί το προϊόν και ελεγχθεί για τυχόν απομείωση της αξίας του, θα επιστρέφεται στον πελάτη κάθε χρηματική υποχρέωση προς αυτόν (π.χ. καταβεβλημένων εξόδων παράδοσης, τιμήματος) με τον τρόπο με τον οποίο αυτή η καταβολή διενεργήθηκε από τον πελάτη, εκτός εάν άλλως συμφωνηθεί με αυτόν. Η υποχρέωση επιστροφής χρημάτων θα εκπληρώνεται χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση και εντός 14 ημερολογιακών ημερών από την επιστροφή του προϊόντος.

Σε περίπτωση έγκυρης άσκησης του δικαιώματος υπαναχώρησης και με την προϋπόθεση ότι έχει επιστραφεί το προϊόν στην εταιρεία, ο πελάτης θα λάβει ένα πιστωτικό σημείωμα ίσης αξίας με το τίμημα της πώλησης, το οποίο θα εξοφλείται από την εταιρεία με τον ίδιο τρόπο με τον οποίο πραγματοποίησε ο πελάτης την καταβολή του τιμήματος, εκτός εάν έχει συμφωνηθεί διαφορετικά με τον πελάτη, χωρίς υπαίτια ή αδικαιολόγητη καθυστέρηση. Ο πελάτης ρητά συνομολογεί και παρέχει ήδη την ανέκκλητη εντολή και συναίνεσή του προς τούτο, η εταιρεία να δικαιούται να παρακρατά από το επιστρεφόμενο ποσό τα έξοδα επιστροφής, τα οποία βαρύνουν τον πελάτη καθώς και τυχόν αποζημίωση σε περίπτωση καταστροφής, φθοράς ή βλάβης του προϊόντος ή απομείωσης της αξίας του προϊόντος οφειλόμενης σε ενέργειες του πελάτη. Η εταιρεία σε κάθε περίπτωση δικαιούται να αξιώνει με κάθε νόμιμο τρόπο κάθε ποσό που ζημιώθηκε (ενδεικτικά, δαπάνες επιστροφής ή ζημία λόγω καταστροφής, φθοράς ή βλάβης, απομείωση της αρχικής αξίας του προϊόντος, κ.λπ.).

Ο καταναλωτής φέρει το βάρος της απόδειξης ότι άσκησε το δικαίωμα υπαναχώρησης δυνάμει του παρόντος άρθρου.

Το δικαίωμα υπαναχώρησης υπόκειται στους περιορισμούς του Ν. 2251/1994, π.χ. δεν παρέχεται για την προμήθεια αγαθών τα οποία, μετά την παράδοση, λόγω της φύσης τους, είναι αναπόσπαστα αναμεμειγμένα με άλλα στοιχεία, την προμήθεια αγαθών ή την παροχή υπηρεσιών η τιμή των οποίων εξαρτάται από διακυμάνσεις της χρηματαγοράς τις οποίες δεν είναι δυνατόν να ελέγξει ο προμηθευτής και οι οποίες ενδέχεται να συμβούν εντός της προθεσμίας υπαναχώρησης, την προμήθεια αγαθών που κατασκευάζονται σύμφωνα με τις προδιαγραφές του καταναλωτή ή σαφώς εξατομικευμένων, την προμήθεια αγαθών τα οποία μπορούν να αλλοιωθούν ή λήγουν σύντομα, κ.λπ.

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

Όλα τα προϊόντα που πωλούνται μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος clickandbuild.gr καλύπτονται από τη σταθερή εγγύηση που χορηγείται από τον προμηθευτή της «Ν. Γιαννακόπουλος Α.Ε Ανώνυμος Εισαγωγική – Εξαγωγική & Βιομηχανική Εταιρεία Μονωτικών & Στεγανοποιητικών Υλικών Πάσης Φύσεως», ότι δεν υφίσταται πραγματικά ελαττώματα και έλλειψη συνομολογημένων ιδιοτήτων των εν λόγω προϊόντων. Σε περίπτωση ελαττωματικών προϊόντων, παρακαλούμε να επιστρέψετε το παραγγελθέν προϊόν στη «Ν. Γιαννακόπουλος Α.Ε. Ανώνυμος Εισαγωγική – Εξαγωγική & Βιομηχανική Εταιρεία Μονωτικών & Στεγανοποιητικών Υλικών Πάσης Φύσεως» χωρίς υπαίτια καθυστέρηση μετά την παραλαβή του και να βεβαιωθείτε ότι συμπεριλάβατε το τιμολόγιο. Η εταιρεία θα επιχειρήσει στο πλαίσιο που αυτό είναι δυνατόν να αντικαταστήσει και να επιστρέψει το προϊόν σε εσάς. Εάν αυτό δεν είναι δυνατόν λόγω έλλειψης διαθεσιμότητας, θα σας επιστραφεί στο ακέραιο το χρηματικό ποσό που έχετε καταβάλει, συμπεριλαμβανομένων των εξόδων αποστολής του προϊόντος, εκτός εάν επιλέξετε τρόπο αποστολής άλλο από τον τυποποιημένο τρόπο αποστολής που προσφέρει η εταιρεία.

ΕΥΘΥΝΗ

Το ηλεκτρονικό κατάστημα clickandbuild.gr, στον μέγιστο νόμιμα επιτρεπόμενο βαθμό, ουδεμία ευθύνη φέρει για την ποιότητα, για την καταλληλότητα των πωλούμενων προϊόντων για οποιονδήποτε συγκεκριμένο σκοπό, ούτε εγγυάται την ασφάλεια και την προστασία των χρηστών των προϊόντων αυτών και δεν φέρει καμία ευθύνη για ελαττωματικά προϊόντα ή/και αναληθή στοιχεία που αφορούν στα εμπορεύματα των προμηθευτών του και περιέχονται στην ιστοσελίδα της.

Η σχετική ευθύνη ρητά βαραίνει τους επιμέρους προμηθευτές της. Επίσης, ορισμένα προϊόντα που διατίθενται μέσω του clickandbuild.gr μπορούν να υποστηρίζονται μόνο από τον κατασκευαστή τους. Σε αυτή την περίπτωση, το προϊόν θα πωλείται με την εγγύηση του κατασκευαστή του. Γι’ αυτό τον λόγο, για θέματα που αφορούν το προϊόν σας παρακαλούμε να επικοινωνείτε πρώτα με τον κατασκευαστή ή τον τοπικό διανομέα. Εάν ο κατασκευαστής είναι αδύνατον να συμμορφωθεί, η εταιρεία θα επιστρέφει την βάσει παραστατικού τιμή αγοράς του συγκεκριμένου προϊόντος, ενώ ρητά συνομολογείται ότι ουδεμία περαιτέρω οικονομική ή άλλη υποχρέωση έχει σύμφωνα με το νόμο και τις συμβατικές δεσμεύσεις.

ΕΞΩΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ (ΕΕΔ)

Εάν ο πελάτης έχει την ιδιότητα του καταναλωτή (δηλ. φυσικό πρόσωπο που ενεργεί εκτός επαγγελματικής ιδιότητας) και έχει οποιοδήποτε πρόβλημα με αγορά που πραγματοποίησε από την ιστοσελίδα clickandbuild.gr μπορεί να κινήσει την διαδικασία ΕΕΔ δια μέσου της ενιαίας για την ΕΕ πλατφόρμας για την ηλεκτρονική επίλυση διαφορών (πλατφόρμα ΗΕΔ) διαθέσιμη στο https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage, η οποία δίνει τη δυνατότητα στους καταναλωτές και τους προμηθευτές να υποβάλουν τις τυχόν διαφορές που προκύπτουν από αγορές μέσω διαδικτύου, σε διαδικασία επίλυσης μέσω διαδικτύου.

Απαραίτητη προϋπόθεση για να απευθυνθεί ο καταναλωτής στη διαδικασία Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφοράς είναι να έχει προηγουμένως γνωστοποιήσει το πρόβλημά του στην Ιστοσελίδα μας στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου mailto:info@clickandbuild.gr, προκειμένου να καταβληθεί προσπάθεια εξεύρεσης λύσης. Η διαδικασία ΕΕΔ είναι κατά το νόμο, μη δεσμευτική για τα μέρη τα οποία και δύνανται να αποχωρήσουν ανά πάσα στιγμή από αυτή. Ο καταναλωτής μπορεί να επικοινωνεί με τον ως άνω φορέα ΕΕΔ προκειμένου να τον καθοδηγήσει καθ’ όλη τη διαδικασία υποβολής και διεκπεραίωσης της καταγγελίας του.

Πιστοποιημένοι Φορείς ΕΕΔ:

Συνήγορος του Καταναλωτή http://www.synigoroskatanaloti.gr/index.html

ADR POINT ΙΚΕ - ΚΕΝΤΡΟ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ (ADR POINT) http://www.adrpoint.gr/

Επίσημος Φορέας Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών κοινοποιημένος στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή με βάση την Οδηγία 2013/11/EE και φορέας επίλυσης της Ευρωπαϊκής Πλατφόρμας Ηλεκτρονικής Επίλυσης Διαφορών